Откриваща прес-конференция по проект : Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно осветление на община Малко Търново

Откриваща прес-конференция по проект : Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно осветление на община Малко Търново
Откриваща прес-конференция по проект : Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно осветление на община Малко Търново

Откриваща прес-конференция по проект : Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно осветление на община Малко Търново" по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" на ФМ НА ЕИП 2014 – 2021 се проведе в община Малко Търново.

Рег. № на Договор за безвъзмездна финансова помощ: BGENERGY- 2.001-0018-003

№ на Договор за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН: BGENERGY- 2.001-0018-С01

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Процедура № BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

Планираните дейности имат за цел да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление.

Основна цел на проекта е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките, както и постигане на следните резултати: Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Малко Търново; Намаляване на емисиите на парникови газове; Намаляване на енергийните разходи на общината; Подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене; Подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време. Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници; Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия. Освен намаляване на преките разходи за ел. енергия от изпълнението на мерките се очакват и финансови икономии от намаляване на годишните разходи за експлоатация и поддръжка. Тези икономии се дължат на отпадането на необходимостта от подмяна на лампи и значително по- рядкото подменяне на осветителни тела, като в т.ч. влизат разходи за труд и материали. Освен намаляване на преките разходи за Общината за улично осветление, ще се подобри осветеността на улиците, като по този начин се подобрят условията за движение по улиците през нощта, както и ще се намали броят на произшествията и престъпленията по улиците.

 Продължителността на проекта е предвиден за срок до 18 месеца.

 

 назад