Работно посещение в Осло, Норвегия

Работно посещение в Осло, Норвегия
Работно посещение в Осло, Норвегия

Представители на община Малко Търново взеха участие в двустранен семинар за обмяна на опит в Осло, Кралство Норвегия чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени

 В периода от 07/06/2022 до 11/06/2022г по покана на норвежката организация Green Visit от община Осло, Кралство Норвегия, представители на различни общини от Р.България, в т.ч. Община Малко Търново, взеха участие в посещения с цел обмен на добри практики, организирани в региона на Осло.

Съвместното партньорство се осъществи чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.

Целта на посещенията бе обмен на опит с партньори от страната донор във връзка с бъдещо сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата; намиране на потенциални партньорски организации на територията на страната донор; обмен на опит и знания, технологии, и добри практики между български общини и  организации и общини от страната донор.

Основните теми бяха:

  • Повишен капацитет на местните общности за намаляване на емисиите и адаптиране към изменението на климата в рамките на тези теми;
  • Зелен транспорт, отпадъци в кръговата икономика, възобновяема енергия, слънчева енергия, зелени сгради и еко- управление;
  • Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво.

 

От страна на Община Малко Търново имаше двама свои представители – инж. Тонка Стоева – зам. кмет и Деян Йотов – Директор на Дирекция „Инвестиционни проекти, селищно устройство и собственост“, които взеха участие в работни срещи и семинар с презентации за обмяна на опит и добри практики

 

В първия ден от програмата беше организирано посещение на Future Built, където бе представена презентация Future Built от г-жа Биргит Рустен, главен изпълнителен директор на организацията.

Целта на Future Built е да подкрепя благоприятно за климата градско развитие, шест общини в Региона на Осло си сътрудничат по програмата. Тяхната визия е да покажат възможни климатично неутрални градски зони, базирани на висококачествена архитектура.

След презентацията беше направена обиколка на реабилитираната сграда на организацията с Арх. Åshild Wangensteen, която разясни на присъстващите, че сградата е нехабилитирана според устойчиви принципи и следва набора на Future Built на критериите за кръгли сгради. Сградата от 50-те години е първата кръгла в страната сграда с консервационни статус.

След това се проведе посещение на Регион Гардерсмуен, където ни бе представена презентация и представяне на Междуобщинско депо за управление на отпадъците и рециклиране в Регион Гардерсмуен. Директора на депото Г-н Трим Денвик ни предсттави Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) – управляван модерен център за рециклиране, който събира повече от 95% от отпадъците за рециклиране. ØRAS е междуобщинска компания за отпадъци, собственост на общините Eidsvoll, Hurdal, Nannestad  и Ullensaker, който  приема и управлява битовите отпадъци от 84 000 жители (към 01.01.2021 г.) Компанията е получила около 37 000 тона битови отпадъци през 2021 г. (440 кг/човек).

Във втория ден от програмата беше организирано посещение в община Лиллестрьом, където г-жа Anette Gangnæs, ръководител на проекта Green Visits и колегите й изнесоха презентация на тема: Строителни обекти без емисии

По данни на организацията повече от 25% от транспортните емисии в региона на Осло произлизат от строителни обекти. Идеята е да се използват пилотни обществени поръчки като инструменти за разработване на решения за строежи без вредни емисии.

Последва и посещение с презентация от Cleancon и община Лиллестрьом. Община Лиллестрьом ще създаде нова пожарна станция на пълен работен ден за регион Недре Ромерике. Пожарната ще бъде изградена като климатично амбициозна пожарна. Община Лилестрьом си сътрудничи с Cleancon за насърчаване на използването на работни машини без емисии. Този проект ще бъде демонстрационна строителна площадка за Cleancon.

Беше направено посещение и оглед на строителната площадка, Håndverkskompaniet, г-н Fredrik Borch Lynghaug, община Лилестрьом и г-н Anders Torp – ръководител на проекта и предприемач – Håndverkskompaniet AS. Пожарната е в процес на изграждане и е амбициозен за климата строителен проект. Община Лиллестрьом участва в проект Cleancon за насърчаване на използването за работа на машини, които работят на електричество или други възобновяеми енергийни източници. Проектът е демонстрационна строителна площадка на общината, където машини без вредни емисии ще бъдат демонстрирани в активен строителен проект.

В третия ден от програмата беше направено посещение на община Аскер, където с обиколка ни бе представено Korpåsen omsorgsboliger от г-жа Ingunn Ramsfjell от община Asker и нейни колеги архитекти. Korpåsen представлява изпълнен проект с благоприятни за климата домове за грижи за уязвими групи от хора – социални домове, домове с почти нулева енергия с опростени решения за вентилация и иновативна дървена основа и решения в конструкциите.

След това програмата продължи с посещение на Агенцията за климата в гр. Осло, където ни бе представена презентация за целите и  бюджета за климата на град Осло и общината.

Представи се информация, че когато община Осло стартира бюджета си през 2017 г., градът започва да проследява въглеродните си емисии заедно с финансите си. Смята се, че бюджетът за климата на Осло е първият по рода си. Това е пионерски подход за интегриране на климата в процесите на вземане на решения, който градът счита за най-важния си инструмент за постигане на целите си в областта на климата.

С пътуването до гр. Осло, Норвегия и посещенията на други няколко съседни общини, се поставиха основите на бъдещо ползотворно сътрудничество и засилване на двустранните отношения между Република България и Кралство Норвегия, която е страна членка на Европейското икономическо пространство.

По време на посещенията си представителите на българските общини имаха възможност да се запознаят и обменят информация и опит, както и да споделят намерения за бъдещо партньорство по проекти, анонсирани в рамките на  Норвежкия финансов механизъм.назад