Финални събития по проект Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново

Финални събития по проект  Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново
Финални събития по проект Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново

На 19.08.2022г. в сградата на Община Малко Търново се провеждoха финалните събития по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново“ финансиран по ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ чрез ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 по подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0018.

По време на церемонията за откриване на обекта и финалната пресконференция по проекта се представиха постигнатите резултати.

В хода на изпълнение на дейностите по проекта се извършицялостна подмяна на всички осветители с модерни светодиодни на територията на град Малко Търново, с понижени загуби на електрическа енергия от избраната фирма изпълнител СЕЙФ ПАРТ ЕООД – гр. Пловдив.

Чрез реализиране на основната дейност по проекта ще се гарантира много точно постигане на зададените светлотехнически характеристики със значително по-малка консумирана електроенергия.

Също така като част от проектните дейности беше въведена система за управление на енергията и използване на ВЕИ. Развитието на интелигентното улично осветление е свързано с внедряването на Internet of Things технологии в градската среда. Това спомага за подобряване качеството на живот на населението, оптимизиране на разходите и осигуряване на допълнителни услуги чрез свързаната осветителна инфраструктура.Internet of Things - свързаните системи позволяват регулиране на количеството светлина съобразно атмосферните условия например или по предварително зададен график за всеки ден от годината. Едно от най-важните предимства на тази интелигентна свързаност е възможността за повишаване сигурността в населеното място чрез адаптивен отговор на осветлението към различни извънредни събития като пътни инциденти.

Изградената система за мониторинг на енергопотреблението включва електромери с дистанционно отчитане, което позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия. Изградена бе и система за автоматизация и управление на Енергопотреблението.

Също така бе изградена и фотоволтаична система за покриване на собствените нужди чрез доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи.

 

След внедряването на системата ще бъде постигнат следните подобрения:

• Намаляване на закупуваната енергия от външен доставчик

• Оползотворяване на енергия от възобновяем енергиен източник

• Осигуряване на енергийна независимост

• Високо ниво на енергийна ефективност

 

Основната цел на проекта бе да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление.

В духа на общоевропейските норми реализирането на дейностите по проекта в бъдеще ще доведе до намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките, както и постигане на следните резултати: Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Малко Търново; Намаляване на емисиите на парникови газове; Намаляване на енергийните разходи на общината; Подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене; Подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време. Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници; Повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия. Освен намаляване на преките разходи за ел. енергия от изпълнението на мерките се очакват и финансови икономии от намаляване на годишните разходи за експлоатация и поддръжка. Тези икономии се дължат на отпадането на необходимостта от подмяна на лампи и значително по- рядкото подменяне на осветителни тела, като в т.ч. влизат разходи за труд и материали. Освен намаляване на преките разходи за Общината за улично осветление, ще се подобри осветеността на улиците, като по този начин се подобрят условията за движение по улиците през нощта, както и ще се намали броят на произшествията и престъпленията по улиците.назад