Основна информация

Основна информация

Основна информация

Проект " Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново "

Рег. № на Договор за безвъзмездна финансова помощ: BGENERGY- 2.001-0018-003

№ на Договор за безвъзмездна финансова помощ в ИСУН: BGENERGY- 2.001-0018-С01

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Процедура № BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“

Програмен оператор: Министерство на енергетиката.

Бенефициент: Община Малко Търново.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 399 163,98 лв.

Финансов Механизъм на ЕИП: 339 289,38 лева

Национално финансиране: 59 874, 60 лева

Продължителност на проекта: 18 месеца, считано от 25.02.2021 г. до 25.08.2022

Вижте още:

- Contract