За програмата

За програмата
За програмата

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ (Програмата) се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021. Министерство на енергетиката е определено за Програмен оператор (ПО) на Програмата с подписването на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 на 09 декември 2016 г. Програмата се изпълнява в партньорство с Норвежката дирекция „Водни ресурси и енергетика“ (NVE) и Националният енергиен орган на Исландия (ОS).

Основна цел на Програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

  • Повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници.
  • Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините.
  • Повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ"

По процедура за подбор на проекти „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” се предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реконструкция и модернизация на система/и за външно изкуствено осветление.

Енергийната ефективност представлява и ще остане приоритет за Република България в дългосрочен план в контекста на усилията за намаляване на енергийното потребление и на зависимостта от внос на енергийни ресурси.

Енергийно ефективното осветление е приоритет както на национално, така и на европейско ниво. Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което  оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години.

Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините” има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението.

Проектните предложения по настоящата процедура следва задължително до имат принос към постигане на следните индикатори за изпълнение на резултат 2: „Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините“ по Програмата:

  • Индикатор 1: Прогнозни годишни намаления на емисиите на CO2 – 118 000 tCO2/г.
  • Индикатор 2: Прогнозни годишни енергийни спестявания – 117 000 MWh/г.
  • Индикатор 3: Прогнозни годишни парични спестявания – 8 000 000 EURO/г.
  • Индикатор 4: Брой хора, които се възползват от подобрената енергийна ефективност (разпределени по пол) – 1 500 бр.

 

За повече информация: www.eeagrants.bg