Дейности

ДейностиДейности
 1. Управление на проекта

Тази дейност ще обхваща цялата продължителност на проекта. Ще се изгради система за комуникация и документооборот с ясни и точни процедури с цел прозрачност и бърз и лесен достъп до всеки документ. Ще се изгради системата за вътрешен финансов контрол, обособена отделна бюджетна подсметка, за да се има ясна и проследима одитна пътека. Ще се провеждат регулярни посещения на обекта и заседания на екипа за обсъждане на дейностите по проекта, достигнатия напредък, закъснения и проблеми, мерки за преодоляването им и др.

След сформиране на екипа ще бъдат изготвени документации за обществени поръчки по реда и условията на ЗОП и ППЗОП. Изискванията към изпълнителите и дейностите ще са съобразени с указанията на програмата. Ще бъдат изготвени документации за "Изпълнение на СМР за проект : „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново". След подписването на договори с избрания изпълнител, екипът за управление ще е ангажиран с изпълнението на дейностите по проекта. Неговите отговорности ще включват без да се ограничават до:

 • Организация и ръководене на дейностите на проекта,
 • Координация и поддържане на контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта;
 • Координация и комуникация с партньорите по проекта ;
 • Разработване и спазване на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта
 • Организиция и изпълнение на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място
 • Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подготовката, при необходимост, на допълнителни споразумения към тях;
 • Мониторинг на графика за изпълнение на проекта.

 

 1.  Изпълнение на СМР за проект : „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - система за външно изкуствено осветление на община Малко Търново"

Дейността включва изпълнение на следните мерки, предвидени в обследването за енергийна ефективност:

 • Подмяна на осветители: Предвижда се цялостна подмяна на всички осветители с модерни светодиодни, с понижени загуби на електрическа енергия.
 • Въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ- Развитието на интелигентното улично осветление е свързано с внедряването на Internet of Things технологии в градската среда. Internet of Things- свързаните системи позволяват регулиране на количеството светлина съобразно атмосферните условия например или по предварително зададен график за всеки ден от годината. Едно от най-важните предимства на тази интелигентна свързаност е възможността за повишаване сигурността в населеното място чрез адаптивен отговор на осветлението към различни извънредни събития като пътни инциденти.
 • Изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението За по-добър контрол на системата за външно осветление се предвижда доставката и монтажа на система за мониторинг на енергопотреблението. В нея са включени електромери с дистанционно отчитане, което позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия.Получените данни се натрупват в централен сървър.Чрез улеснен достъп до справки във всеки един момент и възможност за разнообразни анализи на потреблението на енергия, се осигурява сигурен механизъм за допълнителна оптимизация на осветителната система. В ситемата ще са включени електромери с дистанционно отчитане, което позволява директен достъп за четене в реално време на консумираната енергия.
 • Изграждане на система за автоматизация и управление на Енергопотреблението-Централизираната система позволява едновременното или последователно

включване и изключване на уличното осветление, както и по предварително зададен сценарий,съобразен с режима на дневното естествено осветление (по време на денонощието и по осветеност) за конкретното населено място.

 • Изграждане на фотоволтаична система за покриване на собствените нужди- Доставка и монтаж на автономни фотоволтаични лампи.

 

 

 1. Обмяна на опит, знания и най- добри практики с Партньора

От страна на Норвежкия партньор на Кандидата по проекта ще бъде направено проучване на най-добрите практики в Европа при изпълнението на подобни проекти. На тази основа ще се направи преглед на техническите задания за уличното осветление и фотоволтаичните  мощности в проекта и предложат мерки за оптимизация с цел постигане на подобрен финансово- икономически и технически резултат. Предвижда се подробна технико- икономическа обосновка на предложените мерки за подобряване на показателите на реконструираната система за улично осветление и ще направи предварителна селекция и изводи за продуктите с най-добри параметри.

Чрез посещение на място на двама експерти от страна на Норвежкия партньор в Общината и на обектовите локации, ще се направи и последваща техническа оценка на проектите и ще се проверят всички изходни данни за изпълнение на дейностите по изграждане на системата за улично осветление и фотоволтаичната централа. Тази дейност ще се осъществява в сътрудничество с екипа за управление на проекта на община Малко Търново. Планира се семинар за обмяна на опит между партньорите и заинтересованите страни, на който да се представят резултатите и изводите от проучванията. С цел съдействие при изпълнението на дейността са предвидени преводачески услуги за писмен и устен превод. Чрез изпълнението на дейностите на партньора ще се осъществи технически и научен обмен между специалисти от различни държави, като същевременно ще се почерпи ноу-хау за развитието и реализацията на настоящия проект според водещи световни практики.

 

 1. Дейности за информираност и публичност

С цел повишаване на прозрачността при изпълнението на проектите, съфинансирани по ФМ на ЕИП 2014- 2021, и повишаване на информираността на широката общественост и медиите, са предвидени мерки за информация и публичност в съответствие с Наръчника за дизайн и комуникация, член 1.7, Глава 3 и Анекс 3 на Регламента за изпълнението на ФМ на ЕИП и Норвегия, както и добрите практики в областта на публичните комуникации и рекламата. Планира се предоставянето на информация за проекта на възможно най-широк кръг заинтересовани страни на международно, национално и местно ниво. Създаването на План за информация и публичност към настоящото проектно предложение цели повишаване на информираността на местно, национално и международно ниво за реализацията на проекта и възможностите, които финансовият механизъм на ЕИП предлага за намаляване на икономическите и социалните различия в ЕИП и укрепване на двустранните отношения между държавите-донори и държавите бенефициенти. Предвиждат се следните

мерки:

 • Изработване и монтиране на временна информационна табела,
 • Изработване и монтиране на постоянна информационна табела,
 • Провеждане на откриваща и закриваща прес-конференция ,
 • Провеждане на церемония за откриване на обекта,
 • Публикуване на прес-съобщения - 3бр.
 • Разработване на уебсайт на проекта
 • Публикуване на информация относно изпълнението на проекта на уебсайта на проекта и този на общината.

Последователността на информационната кампания, включваща всички мерки за осигуряване на информация и публичност , осигурява високото ниво на информираност и публичност и ще спомогне за популяризиране на приноса на на ФМ на ЕИП 2014- 2021.

 

 1. Одит

Предвидено е извършването на одит на проекта от лицензиран експерт – одитор. Одитът ще се извърши върху цялостното изпълнение на заложените дейности по проекта. Независимия одитор ще извърши проверка относно законосъобразно и целесъобразно изпълнение на проекта в съответствие с международните одиторски стандарти, при съблюдаване на изискванията на приложимото национално законодателство и съотносимите към него нормативни актове, осигуряващи принципите на прозрачност, устойчивост и добро финансово управление на проекта. Въпросите, предмет на преглед и мнение, ще да бъдат подробно изложени в договор между бенефициента и външния одитор. Основните дейности са следните:

-         Проверка дали изборът на изпълнители по договорите, чрез които се изпълнява проектът, е проведен в съответствие с изискванията на приложимото законодателство

-         Проверка дали всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, съгласно изискванията на финансиращата институция и националното законодателство, както и на други актове, определящи допустимост на разходите.

-         Проверка дали първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични (в оригинал) и валидни (съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдават)

-         Проверка дали всички дейности по съответния проект са надлежно документирани, като всички документи за разходите се съхраняват в съответствие с приложимите изисквания и са на разположение.